Všeobecné obchodní podmínky

Část I.  – Úvod

Kdo jsme my a kdo jste vy?

(článek 1.1)

Klub přátel MAAPPI litografie naleznete v obchodních listinách pod firmou: MAP YOUR LIFE s.r.o., IČO: 06649793, se sídlem 252 28 Černošice, Erbenova 2244.
Pro účely těchto obchodních podmínek všude tam, kde hovoříme o nás nebo o Klubu, máme tím na mysli společnost MAP YOUR LIFE s.r.o. uvedenou v předchozím odstavci.
Naopak všude tam, kde hovoříme o Vás, máme na mysli každou osobu, s níž vstupujeme do jakéhokoli smluvního vztahu, tedy Objednatele a/nebo člena Klubu a/nebo návštěvníka našich webových stránek.
Objednatelem se rozumí každá osoba, která s námi uzavře smlouvu, ať již je obsah smlouvy sjednán prostřednictvím některého z objednávkových formulářů na našich webových stránkách, anebo jiným způsobem.
Členem Klubu je osoba, které dle těchto obchodních podmínek vznikl nárok na obdržení jednoho originálu litografie po dobu trvání jejího členství a které svědčí právo požívat jiných služeb a výhod dle aktuální nabídky Klubu. Člen Klubu může být stejná osoba jako Objednatel.
Návštěvníkem našich webových stránek je každý, kdo navštíví naše webové stránky na adrese: www.maappi.com/klubpratellitografie, případně jakoukoli jejich podstránku či si jakkoli jinak zobrazí jakýkoli jejich obsah.

Jak s námi můžete komunikovat?

(článek 1.2)

Naše pravidelné zásilky zasíláme členům Klubu dle sjednaného rozpisu tvorby litografií kurýrní společností, ale Vy nám můžete napsat klidně běžný e-mail na adresu: info@maappi.com.
Nebo můžete navštívit naše webové stránky a komunikovat s námi prostřednictvím objednávkových či kontaktních formulářů, které tam naleznete.
Oba výše uvedené způsoby považujeme za rovnocenné klasickému písemnému styku.

O čem jsou tyto obchodní podmínky?

(článek 1.3)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní i jiné vztahy mezi námi a Vámi, ať již vzniklé uzavřením smlouvy prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách či jiným způsobem, anebo prostým navštívením našich webových stránek, včetně vztahů z toho vzešlých a s tím souvisejících.
Objednatel je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami před odesláním objednávky členství prostřednictvím objednávkového formuláře; splnění této povinnosti v objednávkovém formuláři výslovně stvrzuje.
Uzavírá-li s námi Objednatel smlouvu v listinné podobě, tvoří tyto obchodní podmínky její nedílnou součást. Pokud se práva a povinnosti sjednané v písemné smlouvě od těchto obchodních podmínek v něčem liší, má znění smlouvy přednost před těmito obchodními podmínkami.
Člen Klubu je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit na našich webových stránkách bez zbytečného odkladu po převzetí první zásilky. Nesouhlasí-li s nimi, je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí první zásilky. Neodstoupí-li člen Klubu od smlouvy v této lhůtě, má se za to, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí. O těchto právech je člen Klubu při převzetí zásilky vyrozuměn.

Část II.  – Členství v Klubu a uzavření smlouvy

Co je členství v Klubu a jak vzniká

(článek 2.1)

Členství v Klubu je vyjádřením smluvního vztahu mezi Objednatelem, členem Klubu a námi a zahrnuje závazek Objednatele zaplatit členský poplatek a současně nárok člena Klubu jednak na obdržení 4 originálních litografických tisků po dobu trvání členství dle níže uvedených podmínek a jednak na požívání jiných služeb a výhod dle aktuální nabídky Klubu.
Členem Klubu se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Členem Klubu se nemůže stát nikdo, kdo by litografie bez našeho vědomí dále prodával či je jinak užíval za účelem zisku.
Členství v Klubu je možno objednat především prostřednictvím formuláře zveřejněného na našich webových stránkách, anebo na základě smlouvy uzavřené v listinné podobě či e-mailem.
Objednatel může členství objednat sám pro sebe (pon. čl. 2.3. těchto obchodních podmínek) nebo pro třetí osobu (pon. čl. 2.4. těchto obchodních podmínek). Členem Klubu se stane jen osoba, pro kterou je členství Objednatelem objednáno.

Uzavření smlouvy a její předmět

(článek 2.2)

Zveřejnění objednávkového formuláře na webových stránkách Klubu je veřejnou nabídkou Klubu na uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Smlouvu uzavřeme s každým, kdo může být členem Klubu, anebo kdo členství objednává pro osobu, která může být členem Klubu, a kdo nám prostřednictvím objednávkového formuláře či jiným způsobem odeslal objednávku a zaplatil členský poplatek.
Smlouva nabývá účinnosti okamžikem připsání platby členského poplatku na náš bankovní účet v příslušné výši dle níže uvedených podmínek.
Smlouva, kterou s Vámi uzavíráme, je smlouvou smíšenou. V rozsahu, v jakém spočívá v převodu vlastnického práva k jednotlivým grafickým listům, sestává ze smlouvy kupní a ve zbylém rozsahu je smlouvou nepojmenovanou. Je-li členství v Klubu objednáno jako dar, jedná se o smlouvu s plněním ve prospěch třetí osoby.
Předmětem smlouvy je sjednání členství v Klubu, spojené se závazkem Objednatele zaplatit členský poplatek za dobu trvání členství v Klubu a naším závazkem zasílat členovi Klubu, v jehož prospěch bylo plnění sjednáno, čtyři originální grafické tisky ročně po dobu trvání jeho členství v Klubu dle níže uvedených podmínek a poskytovat mu jiné služby a výhody dle aktuální nabídky Klubu. Smlouva tak spočívá v opakovaném plnění z naší strany. Po zaplacení členského poplatku Objednatelem není naše plnění ničím podmíněno.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zavazuje obě strany po dobu délky členství člena Klubu
(pon. čl. 2.3. odst. 3 těchto obchodních podmínek) .

Objednání členství pro sebe

(článek 2.3)

Členství pro sebe si můžete objednat především prostřednictvím objednávkového formuláře na webu maappi.com/klubpratellitografie nebo emailem na info@maappi.com.
Délka členství je nastavena na 1 kalendářní rok a je podmíněna dodáním 4 originálních litografických listů.

Datem začátku členství se rozumí kalendářní měsíc, v němž Vám jako členovi Klubu zašleme první grafický list. Pro určení data začátku členství je rozhodující údaj uvedený v objednávce. Zaplatíte-li členský poplatek v kalendářním měsíci následujícím po provedení objednávky, nemá to na datum začátku členství žádný vliv.
Výše členského poplatku je pro každého člena stejné. Členský poplatek se platí předem a za celou dobu objednávaného členství najednou.
Způsob uhrazení členského poplatku je převodem na náš bankovní účet, který bude uveden na faktuře, která vám bude zaslána po uskutečnění objednávky získání členství. Členský poplatek musí být připsán na náš bankovní účet nejpozději sedm kalendářních dnů od provedení objednávky, jinak objednávka zaniká.

Objednání členství jako dar

(článek 2.4)

Členství můžete objednat rovněž jako dar, tj. ve prospěch třetí osoby. Členem Klubu se v takovém případě stává pouze tato třetí osoba. Členovi Klubu, jemuž členství objednáte jako dar, nebude sdělena výše členského poplatku, jen délka jeho členství a podle Vaší volby sdělení, buďto že jste mu členství objednal/a Vy, anebo kdo je patronem jeho členství (pon. čl. 2.4. odst. 6 těchto obchodních podmínek).
Ustanovení pon. čl. 2.3. těchto obchodních podmínek se na objednání členství jako dar užije obdobně.
Obdarovaný člen Klubu může své členství odmítnout, pak se postupuje dle ustanovení pon. čl. 2.6. odst. 2 těchto obchodních podmínek.
Jestliže člen Klubu darované členství neodmítl, vzniká mu přímé právo požadovat plnění smlouvy. Zároveň se má za to, že souhlasí s plněním dle uzavřené smlouvy i veškerými svými právy a povinnostmi dle smlouvy uzavřené v jeho prospěch i těmito obchodními podmínkami.

Prodloužení členství

(článek 2.5)

Členství v Klubu je možno prodloužit. O podmínkách prodloužení informujeme člena Klubu před skončením jeho členství písemně. Prodloužit je možno členství vlastní i členství třetí osoby. Vlastní členství je možno prodloužit i tehdy, pokud bylo objednáno darem.
Členství je možno prodloužit prostřednictvím zvláštního formuláře na našich webových stránkách, ať již přístupného z uživatelské sekce člena Klubu nebo umístěného na námi vytvořené dočasné URL adrese.
Členství se prodlužuje s účinností nejdříve ode dne připsání členského poplatku za prodlouženou dobu členství na náš bankovní účet.

Zánik členství jinak než odstoupením od smlouvy

(článek 2.6)

Členství v Klubu zaniká uplynutím doby jeho trvání.
Vzniklo-li členovi Klubu členství darem od Objednatele, je člen Klubu oprávněn své členství odmítnout, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel první zásilku s originálním grafickým tiskem. V takovém případě smlouva zaniká a my vrátíme Objednateli uhrazený členský poplatek v plné výši.
V případě smrti člena přecházejí veškerá jeho práva z členství v Klubu na jeho dědice. Sdělí-li dědic/dědicové člena Klubu nebo jiná pověřená osoba, že dědic/dědicové člena Klubu na dalším členství netrvají, zaniká jejich členství posledního dne kalendářního měsíce, kdy je takové sdělení Klubu doručeno. V takovém případě vrátí Klub Objednateli jeho členství část členského poplatku v poměrné výši podle zbývajícího počtu měsíců doby trvání členství.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodů spotřebitelem

(článek 2.7)

Člen Klubu anebo Objednatel, je-li Objednatel spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne, kdy člen Klubu obdržel první zásilku s originálním grafickým listem. Tato lhůta je dodržena, pokud je nám před jejím uplynutím oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno.
O svém odstoupení od této smlouvy nás musíte informovat, ať již běžným dopisem nebo e-mailem zaslaným na naši adresu: info@maappi.com. Pro takové oznámení můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, není to však Vaší povinností.
Pokud od smlouvy odstoupíte, pak bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů doručení Vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátíme Objednateli všechny platby, které jsme od něj na základě zrušené smlouvy obdrželi. Vrácení plateb provedeme na bankovní účet Objednatele, ledaže by Objednatel výslovně určil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Odstoupení od smlouvy pro porušení smlouvy

(článek 2.8)

Vyjma důvodů uvedených v pon. čl. 2.7. těchto obchodních podmínek je možno od smlouvy odstoupit jen v případech sjednaných ve smlouvě a těchto obchodních podmínkách, nebo uvedených v zákoně.
Odstoupit od smlouvy je nutno bez zbytečného odkladu poté, co důvod pro odstoupení vznikl nebo se o něm odstupující strana dozvěděla
Odstoupit je možno pouze písemně, ať již běžným dopisem nebo e-mailovou zprávou adresovanou druhé smluvní straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, včetně odkazu na konkrétní ustanovení zákona, smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které bylo porušeno. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti svým doručením druhé smluvní straně.
V případě odstoupení od smlouvy zaniká naše povinnost zasílat členovi Klubu litografie a vzniká nám povinnost vrátit Objednateli část uhrazeného členského poplatku v poměrné výši za zbývající počet měsíců doby trvání členství. Vrácení plateb provedeme na bankovní účet Objednatele, ledaže by Objednatel výslovně určil jinak.
Část členského poplatku za počet měsíců, kdy členství v Klubu trvalo, ani grafické listy doručené v průběhu trvání členství v Klubu si strany navzájem nevracejí.

Část III.  Objednané zboží

Litografické listy

(článek 3.1)

Litografické listy, které od nás obdržíte, jsou vytvořeny Matějem.
Členové Klubu se na vytváření návrhů přímo nepodílejí.
V daném termínu od nás všichni členové Klubu obdrží nový originální a signovaný grafický list.
Grafické i barevné zpracování litografií se v jednotlivých měsících liší. Tato různost podoby v jednotlivých kalendářních měsících, jakož i překvapení ohledně podoby každé nové litografie v následujícím kalendářním měsíci, je předmětem smlouvy.

Jak k vám litografie dorazí

(článek 3.2)

Litografie si nemůžete vyzvednout osobně, zasíláme je pouze kurýrní společností.
Pokud členství v Klubu objednáváte jako dar ve prospěch třetí osoby, můžete si zvolit, jednak zda první litografii zašleme již přímo obdarovanému členovi Klubu, anebo ji doručíme Vám, abyste jej mohl/a předat osobně. V ostatních případech zasíláme každou litografii na adresu člena Klubu uvedenou Objednatelem v objednávce, a to v bezpečném balení.
Zásilku zasíláme po České republice, do zemí Evropské unie a do ostatních zahraničních zemí.
V ceně členského poplatku je balné a dále poštovné po České republice. Za poštovné do zahraničí jsme oprávněni požádat Vás o příplatek ke standardnímu členskému poplatku.

Část IV.  – Odpovědnost a reklamace

Odpovědnost za vady a záruka

(článek 4.1)
V případě, že plnění našich smluvních závazků není ve shodě s uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami, má člen Klubu právo na to, abychom své plnění bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedli do stavu odpovídajícího uzavřené smlouvě, a to podle požadavku člena Klubu buď dodáním nového listu konkrétní litografie, případně poskytnutím přiměřené slevy z členského poplatku, respektive prodloužením doby trvání členství o jeden cyklus. V případě podstatného porušení smlouvy má člen Klubu rovněž právo od smlouvy odstoupit.

Reklamační řád

(článek 4.2)

Člen Klubu je povinen provést kontrolu litografického listu bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. V případě odhalení vady je člen Klubu povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu. Případné prodlení s uplatněním reklamace může být důvodem odmítnutí reklamace.
Reklamace se uplatňuje distančně, e-mailovou zprávou adresovanou nám na adresu info@maappi.com nebo telefonicky na číslo +420 776 286 007.
Uplatní-li člen Klubu právo z vadného plnění, přijetí reklamace mu e-mailovou zprávou bez zbytečného odkladu potvrdíme. Zavazujeme se reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace zašleme členovi Klubu e-mailovou zprávou potvrzení o způsobu řešení reklamace a o době reklamačního řízení.
Požaduje-li člen Klubu vyřízení reklamace slevou z členského poplatku a uznáme-li reklamaci jako oprávněnou, za každou vadnou litografii poskytneme z členského poplatku slevu ve výši odpovídající podílu uhrazeného členského poplatku a počtu kalendářních měsíců trvání jeho členství. Sleva může být využita při prodloužení členství dle výše uvedených podmínek, anebo může být vyplacena v penězích. Požaduje-li člen Klubu vyplacení slevy v penězích, poukážeme předmětnou finanční částku na bankovní účet Objednatele.
Požaduje-li člen Klubu vyřízení reklamace prodloužením členství v Klubu a uznáme-li reklamaci jako oprávněnou, za každý vadný pár ponožek prodloužíme členovi Klubu jeho členství o jeden kalendářní měsíc.
Člen Klubu je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud
a)    reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo
b)    jde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby byla litografie řádně užívána jako dílo bez vady, a pokud člen Klubu nevyužil právo na dodání nového díla, slevu z členského poplatku nebo prodloužení členství v Klubu.
Odstoupí-li člen Klubu od smlouvy, smlouva zaniká. Odstoupit od smlouvy lze jen ohledně plnění vadného a dále ohledně plnění, které doposud nebylo poskytnuto. V případě odstoupení od smlouvy vrátíme Objednateli část členského poplatku ve výši odpovídající podílu uhrazeného členského poplatku a počtu kalendářních měsíců trvání jeho členství, a to za kalendářní měsíc, kdy bylo poskytnuto vadné plnění, a dále za všechny zbývající kalendářní měsíce členství.
Posoudíme-li reklamaci je neoprávněnou, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout. V takovém případě jsme oprávněni opakovanou reklamaci téže vady odmítnout.

Část V.  – Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se Vás týká, jestliže Vás lze na jejím základě přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro Vaši fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Samotná okolnost členství v Klubu není Vaším osobním údajem. Osobním údajem už ale oproti tomu ve většině případů bude např. Vaše korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo číslo bankovního účtu.
Při nakládání s Vašimi osobními údaji se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) známým jako „GDPR“, které je pro nás přímo závazné. GDPR je v České republice jakožto obecné nařízení dále provedeno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který rovněž při zpracování Vašich osobních údajů musíme dodržovat.
Klub zpracovává Vaše osobní údaje výlučně pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto obchodních podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo za účelem splnění zákonné povinnosti Klubu vůči správním orgánům zejména v rámci daňových norem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). K jinému zpracovávání Vašich osobních údajů jsme oprávněni pouze s Vaším souhlasem, který nám můžete dobrovolně při zadávání objednávky poskytnout a který vymezí účely odsouhlaseného zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
Vaše osobní údaje pak můžeme v souladu s GDPR zpracovávat rovněž k tzv. přímému marketingu, tedy např. za účelem zasílání slev na produkty, které jste u nás v minulosti nakoupili, nebo doručování jiných obdobných reklamních sdělení (tzv. oprávněný zájem Klubu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že o zasílání reklamních sdělení nebudete mít zájem, můžete jejich zasílání kdykoliv zrušit listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@maappi.com.
Za správce GDPR považuje toho, kdo operace s osobními údaji provádí a přijímá vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR. Zpracovatel je pak odlišná třetí osoba, kterou je správce oprávněn na základě smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů a která poskytuje záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření na ochranu osobních údajů.
V případě zpracování Vašich osobních údajů je Klub v postavení správce a v případě potřeby smlouvou pověřuje zpracováním Vašich osobních údajů třetí osoby, typicky např. webové vývojáře, účetní společnosti či poskytovatele cloudového řešení, kteří v rámci své spolupráce s Klubem musí mít možnost Vaše osobní údaje zpracovávat a zároveň poskytnou záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření.
Seznam členů Klubu nezveřejňujeme žádné třetí osobě. Pro případ objednání členství darem však jsme oprávněni Objednatele informovat, zda osoba, jejíž osobní údaje nám sdělil, je v současnosti členem Klubu či nikoli a kdy členství skončí.
Odesláním objednávky bere Objednatel na vědomí zpracování svých osobních údajů dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně námi pověřeným zpracovatelem, a to pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto podmínek, rovněž pro vzájemnou komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu, a rovněž pro účely plnění našich zákonných povinností a účely tzv. přímého marketingu..
Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel dobrovolně, svobodně a vážně  na dobu neurčitou  a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@maappi.com. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje Objednatele zpřístupněny.
Objednává-li Objednatel členství třetí osobě jako dar dle výše uvedených podmínek, jsou osobní údaje obdarovaného člena Klubu nezbytné pro plnění smlouvy; ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů je tedy Klub oprávněn zpracovávat je i bez souhlasu obdarovaného člena Klubu. Odesláním objednávky Objednatel prohlašuje, že osobní údaje člena Klubu získal v souladu se zákonem a je oprávněn nám je sdělit; zároveň tím Objednatel bere na vědomí zpracování osobních údajů svých i člena Klubu dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně námi pověřeným zpracovatelem, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu. Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky nebo sám člen Klubu takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů člena Klubu také pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení členovi Klubu. Tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel za člena Klubu dobrovolně, na svobodně a vážně na dobu neurčitou dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat on anebo člen Klubu sám, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@maappi.com. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje člena Klubu zpřístupněny.

Povinnosti Klubu jakožto Správce

Seznam členů Klubu nezveřejňujeme žádné třetí osobě. Pro případ objednání členství darem však jsme oprávněni Objednatele informovat, zda osoba, jejíž osobní údaje nám sdělil, je v současnosti členem Klubu či nikoli a kdy členství skončí.
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně (např. počítačovým softwarem) či manuálně (např. zaměstnancem Klubu). Na základě zpracovávaných Osobních údajů však nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Osobní údaje (mimo ty zpracovávané na základě Vašeho souhlasu) budou Klubem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi či po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných právních povinností Klubu a k ochraně oprávněného zájmu Klubu podle platných právních předpisů.
Nezpracováváme žádné Vaše osobní údaje, které by patřily do kategorie zvláštních osobních údajů dle čl. 9 GDPR. Klub přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo zákoně o zpracování osobních údajů, a to za účelem vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Povinnosti pověřeného zpracovatele

Klub je v souladu s GDPR oprávněn na základě písemné smlouvy pověřit třetí osoby zpracováním Vašich osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a při zajištění dostatečné úrovně ochrany Vašich osobních údajů.
Zpracovatel je zavázán Vaše osobní údaje zpracovávat na základě doložených pokynů Klubu a v souladu s povinnostmi stanovenými ustanovením čl. 28 a násl. GDPR a po ukončení pověření protokolárně odevzdat Klubu nebo nově pověřenému zpracovateli všechny Vaše osobní údaje, s nimiž nakládal. Zpracovatel je rovněž povinen být Objednateli nápomocen pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon Vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu GDPR, zejména poskytování informací, poučení a odstraňování zjištěného závadného stavu.
Zpracovatel není oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím dalšího zpracovatele, předávat či zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje třetím stranám (to neplatí v případě plnění zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů Zhotovitele), provést jakékoli změny vedoucí ke snížení bezpečnostní úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů, případně změny schválené Klubem řádně nedokumentovat, nebo předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Společné povinnosti Klubu a zpracovatele

Klub i zpracovatel jsou povinni při zpracování Vašich osobních údajů:
–    dodržovat zásady řádného zpracování dat a kontrolovat jejich dodržování,
–    dodržovat veškerá potřebná technická a organizační opatření podle čl. 32 GDPR tak, aby Vaše osobní údaje byly v potřebné míře zajištěny a chráněny před neoprávněným užitím a aby jejich zpracovávání probíhalo zcela v souladu s GDPR, především:
•    instalovat bezpečnostní dveře u vstupu do svého sídla, budou-li Vaše osobní údaje uchovávány v tištěné podobě či na jiném hmotném nezabezpečeném nosiči,
•    elektronická zařízení obsahující Vaše osobní údaje nebo umožňující přístup k nim zabezpečit přístupovým heslem,
•    elektronická zařízení obsahující Vaše osobní údaje nebo umožňující přístup k nim zabezpečit firewallem a antivirovým softwarem,
–    zavést bezpečnostní kontroly k předcházení, detekování a řešení ohrožení ochrany osobních údajů a incidentů,
–    o právní úpravě v oblasti ochrany osobních údajů poučit a zajistit mlčenlivost osob, které se přímo nebo nepřímo podílejí na zpracování osobních údajů (např. zaměstnanci Klubu či zpracovatele), a to o osobních údajích, o jejich zpracování a o bezpečnostních opatřeních v rámci zpracovávání osobních údajů,
–    zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby v rozsahu odpovídajícím oprávnění těchto osob,
–    vést a průběžně aktualizovat záznamy o zpracování Vašich osobních údajů, je-li to dle GDPR zapotřebí,
–    řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů v potřebném rozsahu,
–    zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů,
–    postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat zásady zpracování osobních údajů, plnit informační povinnost a respektovat Vaše práva.

Garantujeme Vám veškerá práva zaručená GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, zejména tedy:
–    právo na přístup k osobním údajům,
–    právo na opravu či výmaz osobních údajů,
–    právo na omezení zpracování osobních údajů,
–    právo na přenositelnost údajů,
–    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, v rozporu s GDPR nebo zákonem o zpracování osobních údajů, máte právo požádat nás o vysvětlení a požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, zavazujeme se neprodleně závadný stav odstranit. Nevyhovíme-li této žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.
Veškerá Vaše práva je možno u Klubu uplatnit zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@maappi.com nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Klubu: MAP YOUR LIFE s.r.o., Erbenova 2244, Černošice, 252 28

Část VI.  – Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě naší webové stránky ukládají v paměti Vašeho počítače, smartphonu nebo jiného přístroje umožňujícího přístup k internetu. Cookies napomáhají tomu, aby webová stránka při další návštěvě identifikovala Vás a/nebo Vaši návštěvu na naší webové stránce a upravila podle toho obsah a jiná specifika naší webové stránky.
Informace, které cookies uchovávají, se týkají především počtu návštěv naší webové stránky a jiných navštěvovaných stránek, reklam, na něž jste klikli, typu používaného prohlížeče a informací, jež jste na webu vyplnili, a to proto, abyste je nemuseli při příští návštěvě vkládat znovu. Tyto informace jsou v některých případech vázány na Vaši IP adresu.
Rozhodnete-li se povolit uložení cookies ve svém zařízení, můžete toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče.

Část VII.  – Závěrečná ustanovení

Smlouva uzavřená mezi námi a Vámi, tyto obchodní podmínky, jakož i práva a povinnostmi jimi neupravená se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v českém jazyce. Pokud byl vyhotoven jejich překlad do jiného jazyka, pak v případě sporu o výklad jednotlivých pojmů, práv a povinností je rozhodující znění obchodních podmínek v českém jazyce.
Veškeré spory vyplývající z uzavřené smlouvy preferujeme řešit smírnou cestou.
Člen Klubu či Objednatel, je-li Objednatel Spotřebitelem, může za účelem vyřešení vzniklého sporu rovněž kontaktovat veřejnoprávní subjekt mimosoudního řešení sporů, jimž je například Česká obchodní inspekce, a to nejsnáze online na adrese: http://www.coi.cz/ .
Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25.4.2022 a ruší znění veškerých starších obchodních podmínek včetně jejích součástí. Úplné znění těchto obchodních podmínek je k dispozici jednak v sídle Klubu, zároveň jsou zveřejněny na naší webové stránce na adrese: www.maappi.com/klubpratellitografie/obchodni-podminky.